അമ്മാടം

Thursday, July 20, 2006

അമ്മാടം അരങ്ങത്തേക്കു വരുന്നു....


ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്...

ഒരു നീണ്ട യാത്രയുടെ തുടക്കം...


ഞാനും ഈ ബൂലോഗത്തീവണ്ടിയില്‍ കേറിക്കോട്ടെ?